Splošni cilji predmeta RSO

Operativni cilji predmeta so razvidni iz obavnavanih tematik:

Teme
 1. Ponovitev (OOP - general/special - abstrakcija: razredi in vmesniki
 2. Dinamične podatkovne strukture
  1. Rekurzija, rekurzivni postopki in rekurzivne strukture
   • lastnosti rekurzivnih postopkov
   • realizacija izbranih postopkov
  2. dinamične in dinamične rekurzivno defnirane strukture:
   • realizacija vrst (enostranso povezane, neprioritetne, urejene
   • realizacija drevesnih struktur
   • izvedba osnovnih operacij nad strukturami (crud)
   • preddefinirane javanske strukture
   • queue, dequeu, arraylist, hashmap
   • izbira strukture glede na namen rabe
   • primerjava linearnih in logaritemskih struktur
 3. Izjemni dogodki, izjeme, obravnavanje in delegiranje izjem, proženje izjem, kreiranje izjem
  • obravnava, delegiranje
  • vrstni red obravnave izjeme
  • lastne vrste izjem
  • proženje izjem
 4. Opravila, procesi, niti, sočasno izvajanje, nadzor in kontrola sočasnega izvajanja
  • definicija niti, zagon iti, izvedba sočasnosti
  • življenska doba niti
  • fork in join
  • nadzor sočasnega izvajanja, sinhronizacija (volatile, sihronizirane metode, bloki kode)
  • Načrtovanje
 5. Tokovi in datoteke
  • trajno zapisovanje in datoteke
   • tipizirane in netipzirane, 
   • binarne,besedilne
   • zaporedne, dat. z direktnim (naključnim) dostopom
   • osnovni postopki (crud) na posameznih vrstah datotek
   • podrobnejša obravnava:
   • binarne datoteke
   • besedilne datoteke - realizacije
   • datoteke zapisov - realizacije
   • datoteke objektov - realizacije
  • serializacija (java, json, ..
  • kodiranje (npr. base64
  • SUBP (sql) in povezovanje programske kode s SUPB
  • Tokovi in komunikacije, povezavno in brezpovezavno usmerjeni protokoli/prenosi
   • html odjemalci, interpretacija html: sintaksa html, csv, xml, json, yaml; preoblikovanje html-csv-xml-json
   • client-server aplikacije, javanske implementacije
   • *datagrami in brezpovezavne komunikacije
   • javanska implementacija brskalnika
 6.   varnost aplikacij in prenosov
  • načini zagotavljanja varnosti
  • zagotavljanje varnost, ugotavljanje istovetnost, identifikacija
  • certifikati; (open)ssl, java
  • kriptiranje in podpisovanje vsebine

-------------------------------------------------  --

opcijsko izvedemo (delno ali v celoti):

 1. OOP terminologija
  • forward in reverse engineering, orodaj, pregled in test izbranih orodij
  • diagrami (sočasna korelacija računalništvo) : razredni, objektni, use-case, aktivnosti, SD,
  • generalizacija in specializacija
  • načrtovanje in dokumentiranje aplikacij s pomočjo diagramov
 2. Algoritmično in dogodkovno krmiljene aplikacije, uporabniški vmesniki, tehnologija FXML
  • načrtovanje, programska oprema, nedvisnost izgleda od kontole in podatkovnega modela (mvc)
  • FXML in SceneBuilder

-------------------------------------------------  --

 1. ponovitve - npr. tajnopisje **** se izvede ali ne, izbere se lahko tudi alternativna tema ****
  • posredni cilj: ponoviti osnove stavke, strukture,  Algoritme v obsegu maturitetnega izpita iz RAČ03 ter dela RAČ04
   • steganografija in kriptografija skozi zgodovino
   • realizacije:
    • steganografija (skrivanje besedila v alternativen medij : sliko, zvok)
    • kriptografije:
     • substitucije : primeri (realizacije)
     • transpozicije : primeri (realizacije)
     • monoalfabetska šifriranja : primeri (realizacija)
     • polialfabetska šifriranja : primeri (realizacija)

Opomba :

v splošnem se prvi 4 bloki izvedejo v prvem ocenjevalnem obdobju, vsebine so vsebovane tudi v sočasno izvajanih laboratorijskih vajah, kjer se s primeri utrdi pretežni del vsebin.

Učna gradiva in viri

Poleg navedenih bomo uporabljali dokumentacijo, ki bo nastajala kot izvajanje tega tečaja v repozitorijih tega tečaja( dokumenti, forumi, wiki, ...), v pomoč naj vam bodo tudi viri, ki so navedeni v orodju povezav tega tečaja.
Neformalni in nobvezni viri bodo me izvajanje podani tudi v okviru objavljenih vsebin.

Ocenjavanja (RSO)

V splošnem so ocenjavanja pri predmetu pisna, izjemoma se ocenjuje tudi ustno. In sicer:

Ustno ocenjevanje se izvaja individualno, na željo dijaka in sporazumno-dogovorno.

Dijak ali skupina dijakov lahko dodatno oceno pridobi tudi na osnovi svoje (izstopajoče, nadpovprečne) aktivnosti.

Ocene pridobljene pri predmetu se enakovredne.

Podrobneje je tema(tika) opredeljena s formalnim načrtom ocenjevanja pri predmetu.

Popravljanje ocen (RSO)

Popravljanje ocen se individualno izvaja na željo zainteresiranega  dijaka.

Načeloma so aktivnosti namenjene ure z delitvami v skupine (1 ura tedensko), če dogovor med dijaki in učiteljem ne opredeljeju drugače. Dijak se mora na popravljanje vnaprej dogovoriti z učiteljem. Dogovor vsebuje termin in obseg vsebin. V splošnem se preverjanje pri popravljaju izvaja pisno, dogovorno je možno tudi drugače.

Učitelj lahko z vnaprejšnjim obvestilom opredeli drugačen način popravljanja (recimo: opredeljen z veljavnih šolskim pravilnikom kot: enkrat, v enem terminu za vse, pred koncem ocenjevalnega obdobja).

Popravljanje ocen se izvaja na način, ki je opredeljen s šolskim pravilnikom. 

Dijak negativno ceno ocenjevalnega obdobja popravlja v v začetku naslednjega v dogovorjenem terminu, v prveih dveh tednih. Drugega ocenjevalnega obdobja pa pred koncem le tega.

Vaje (pri predmetu RSO 04)

Izvajanje vaj pri predmetu

vajam je namenena ura tedensko, kjer se upošteva delitev v skupine
vaje se objavljajo občasno, skušajo pokrivati minimalno zahtevano iz vsakega poglavja
vaje so lahko tudi interaktivne, podane v področju testov tečaja
oddaj izvedbenih (neinteraktivnih) ni obvezna, bo pa vseeno v ta namen odprt repozitorij

Posebnosti ocenjevanja vaj pri predmetu

Odstopanja

Predvsem zaradi različnega predznanja dijakov in pa različnih zmožnosti dojemanja in implemetacije znanja je pri ocenjevanju možno odstopanje od prej opisanih kriterijev. Dijak lahko pridobi oceno oz. oceno ali del ocene izboljša tudi z izvedbo vnaprej dogovorjenaga projekta, ki pa mora biti tak, da pokriva večino tem, predpisanih s programom predmeta. Projekt mora biti dogovorjen vnaprej (prvi mesec v vsakem ocenjevalnem obdobju, izjemoma začetek bloka določene snovi, ...)