Splošni cilji predmeta

.

Teme in tematski skopi

Sklopi 1-6 pripadajo prvemu ocenjevalnemu obdobju, ostali drugemu v primeru, da ocenjevalno obdobje predstavlja polovico šolskega leta.

 1. Uvod
  • Načrtovanje spletnih aplikacij
  • Strežniške in odjemalčeve tehnologije
  • Orodja za izgradnjo, razvoj, pregled, odpravljanje napak
  • Postavitev razvojnega okolja (WAMP, XAMPP, LAMP, ....)
 2. PHP
  1.  podatki
   •    spremenljivke, konstante
   •    doseg podatkov
   •    izpisi
   •    oblikovanje izpisov
  2.  konstrukti
   •    sekvenca
   •    vejitve
   •    ponavljanja
  3.  tabele
   •    ne-asociativne(klasične)
   •    asociativne
   •    postopki nad tabelami
   •    vgrajene funkcije za delo s tabelami
  4.  realizacija večrazsežnih tabel
   •    tabela tabel
  5.  funkcije
   •    deklaracija, raba
   •    parametri funkcij
   •    doseg funkcij
  6.  vključevanje datotek
   •    načini vključevanja
   •    doseg podatkov
   •    doseg funkcij
 3.  HTML
  1.    osnovni elementi
  2.    atributi
  3.    elementi delitev dokumenta
   •       lom vrstice
   •       odstavek
   •       tabela
   •       razdelek/div
  4.    forme
   •    definicja
   •    elementi form
   •    procesiranje form
  5. posebnosti HTML 5
 4.  css
  1.     namen
  2.     značilnosti, kaskadnost
  3.     css identifikatorji
  4.     ponovitev:
   •     barve
   •     ozadja
   •     box-model
   •     pozicioniranje
 5.  PHP in super-globalne spremenljivke
  •    $_POST,$_GET,$_SESSION, ...
 6.  javascript
  •    osnove
  •    primerjava s PHP
 7.  piškotki (cookies)
 8.  javascript ogrodja
  •    pregled, raba
  •    jQuery,MooTools,YUI, ...
  •    demo : jquery datepicker
  •    demo : jquery jqtable
 9.  mysql
  1.    - php & mysql
  2.    - arhiviranje / restavriranje
  3.    - raba osnovnih funkcij v php
   •        povezovanje, sproščanje povezave
   •        izvedba povpraševanje
   •        izločanje podatkov iz result-set-a
 10.  predloge html strani
  • primeri predlog
  • demo : izgradnja predloge
  • bootstrap
  • css grids
 11.  xml
  1.  značilnosti
  2.  tehnologije okoli xml
 12. načrtovanje spletnih aplikacij / arhitekturni modeli
  1. upravljanje paketov; pear, pecl, composer
  2. mvc
  3. api /rest/restfull/open api specifikacija
 13. php ogrodja za razvoj aplikacij
  1. ogrodja
  2. generatorji kode
 14. varnost in verodostojnost aplikacij
  1. izdelava, podpisovanje in raba digitalnih potrdil, podpisov
  2. varne strežniške povezave
  3. kreiranje in podpisovanje (spletnih) dokumentov, zagotavljanje avtentifikacije in nespremenjenosti

* prečrtani bloki niso del kurikula, vendar bi jih bilo potrebno obravnavati za celovito dopolnitev snovi. Snov je vsebinsko pripravljena za izvedbo, izvede pa le po potrebi.

Učna gradiva in viri
Evalvacija

Splošno

Znotraj ocenjevalnega obdobja se ločeno ocenjujeta:

Zaključna ocena predmeta je sestavljena iz ocen naslednjih kriterijskih blokov ocenjevanj:

Predpogoj za pozitivno oceno je, da ima dijak pozitivno oceno iz vseh delov, ki se ocenjujejo. Pri sestavi oz. določanju končne pozitivne ocene si pridržujem pravico do moderacije deležev v primeru, da dijak pri posameznem delu nadpovprečno izstopa. V primeru, da se v okviru predmeta sistemsko ne izvaja realizacija kompleksnejše naloge, predstavlja delež vaj 30% in delež predmeta 70% končne ocene.

(*) v primeru, da se ocenjevalno obdobje ali del ocenjevalnega obdobja izvede tako, da dijaki zahtevano znanje pridobijo preko izvedbe ustrezno usmerjenega projekta/projektov.

V tekočem šolskem letu predvidimo izvajanje tega dela kot serijo manjših "kros-tematskih" nalog. ( morebitna izvedba in način bosta natančneje opredeljena dogovorno na začetku drugega ocenjevalnega obdobja.

 

Ocenjevanje znanja iz vsebin predmeta

ocenjuje se z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 predstavlja negativno oceno. V splošnem se vsebine preverjajo pisno (vsaj 1x  in največ dvakrat na ocenjevalno obdobje) in ustno. Zaključena ocena ocenjevalnega obdobja tega dela se načeloma pridobi iz povprečja vseh pridobljenih ocen obdobja.

V primeru, da se ocenjevalno obdobje izvede preko izvedbe avtentičnih primerov (projekta/projektov) se ocena ocenjevalnega obdobja določi na osnovi izvedbe tega (poročil / in zagovora poročil)

 

Ocenjevanje pri vajah predmeta


Ocenjuje se s številskimi ocenami od 1 do 5.

Ocena je pridobljena z oddajo in zagovorom poročil opravljenih vaj; pri sestavi ocene se upošteva:

 

Potreben pogoj za pozitivno oceno so oddana vsa poročila  za vse zadane vaje. Izjema od tega pravila so zgolj primeri individualnega dogovora z nadzornim učiteljem o pridobivanju ocene.

Za vsako izmed specificiran vaj je podan rok za oddajo vajo. Če rok eksplitino ni naveden, se predpostavi, da je rok za oddajo do 14 dni od objave besedila vaje.

*glede na obstoječi dogovor in/oziroma potrebo.

 

Popravljanje (in izboljševanje) ocen

Dijakom so na voljo praktični vsi termini laboratorijskih vaj. Dijak se mora za popravljanje ocene najaviti vsaj 7 dni vnaprej. Popravljanje se dijaku odobri v želenem terminu v primeru, da termin še ni zaseden, največ 1-krat mesečno. Priporočljivo je, da dijaki ocen ne bi popravljali v zadnjem tednu pred koncem ocenjevalnega obdobja. Dijak pri popravljanju ocene izkazuje svoje znanje tudi s poročili o opravljenih vajah.

Vaje pri predmetu

Izvajanje laboratorijskih vaj

Dijaki besedilo vaje samostojno prevzamejo ob pričetku bloka laboratorijskih vaj in zastavljene cilje rešijo najkasneje v štirinajstih dneh od datuma objave nalog. Naloge rešujejo samostojno, s pomočjo (sodijakov, nadzornih učiteljev). Zahtevnejše naloge, projektne in seminarke naloge se izvajajo v manjših skupinah, kjer pa je vloga članov skupin vnaprej opredeljena.
 
Dijaki za vsako izmed vaj, projektne ali seminaske naloge izdelajo poročilo. Poročilo o izvedbi projektnih in seminaskih nalog je opredeljeno tudi v posebnem dokumentu.
 

Poročila o izvedbi vaj(e)

Za vsako izmed opravljenih vajo dijak izdela poročilo. Poročilo vsebuje naslovnico, vsebinski del in morebitne priloge. Naslovnica vsebuje ime vaje, ime, priimek in razred dijaka. Vsebinski del vsebuje besedila nalog z  rešitvami zastavljenih problemov, ki so opremljene z ustreznimi komentarji in argumentacijo uporabljene rešitve. Poročilo poleg besedila zajema tudi vse datoteke, ki so bile uporabljene, generirane za izvedbo nalog (npr. izvorna koda programov, datoteke s stili, uporabljeni html datoteke, ...) na katere se klicujete v poročilu.
 

Oddaja poročil 

Posebnosti ocenjevanja vaj

Odstopanja

. po dogovoru s starši, razrednikom, dijakom*, razredom* (dogovor mora biti sprejet v prvem mesecu izvajanja v posameznem ocenjevalnem obdobju)

vsa splošno prejeta odstopanja bodo objavljena tule.

Minimalni standardi

Opisi znanj, ki so potrebna in zahtevana za pozitivno oceno, so podani v posebnem dokumentu (dokumenti->preverjanja->nsa4_minimalni_standardi_v2.docx)

to-do 2019

po 2019: / post covid /v š-l- z začetkom v 2023

preverjanje in ocenjevanje vaj v 4 fiksnih terminih, vnaprej napovedanih:

         1 + 2 +3 +4

          razporeditev vsebin po blokih

določiti roke za popravljanje:   1  2  (1+2)  3 4 (1+2 in 3+4) roki fiksni, brez odstopanja,

če so roki določeni, so spisani na tem mestu (spodaj)