Splošni cilji predmeta

Povzetek splošnih ciljev, vezanih na izvajanje v 4 letniku:

*Cilji so povzeti po Predmetnem katalogu za Tehniške gimnazije, predmet Laboratorijske vaje - Računalništvo ter Računalniški sistemi in omrežja,  podrobneje v vsebini https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/media/pdf/un_gimnazija/tehniska-gimnazija/UN_LAV_Racunalnistvo-rac_sistemi-omrezja.pdf oz. novejšem.

Teme in tematski sklopi

- sovpadajo z razvojem/izvajanjem vsebin pri predmetu Računalništvo 04 in Računalniški sistemi in omrežja 04:

Učna gradiva in viri

Učbeniki in učna sredstva, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, so zbrani v Katalogu učbenikov za srednjo šolo in objavljeni na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo www.zrss.si.

Poleg navedenih bomo uporabljali dokumentacijo, ki bo nastajala kot izvajanje tečajev Računalništvo_03 in Lav_03 v repozitorijih teh tečajev( dokumenti, forumi, wiki, vaje/testi,...), v pomoč naj vam bodo tudi viri, ki so navedeni v orodju povezav teh tečajev.
 

Evalvacija

Predmet Laboratorijske vaje se ocenjuje se s številskimi ocenami od 1 do 5.

Ocena je pridobljena z oddajo in zagovorom poročil opravljenih vaj; pri sestavi ocene se upošteva:

Ocena ni (nujno) absolutna, temveč se lahko določa na osnovi primerjave ocenjevanega s celotno ocenjevano populacijo.


Potreben pogoj za pozitivno oceno so oddana VSA poročila laboratorijskih vaj. Izjema od tega pravila so zgolj primeri individualnega dogovora z (nadzornim) učiteljem o načinu pridobivanju ocene.

Popravljanje in izboljševanje ocene

V skladu s šolskim pravilnikom imajo dijaki možnost popravljanja negativne ocene ocenjevalnega obdobja takoj po njegovem zaključku, popravljanje ocene drugega ocenjevalnega obdobja ob koncu tega obdobja. Popravljanje se vrši na osnovi oddanih poročil o izvedenih vajah ali izvedb kompleksnejše naloge v primeru, da vsa poročila niso na voljo. Enako velja za izboljševanje ocen.

Posebnosti izvajanja

Dijaki besedilo vaje samostojno prevzamejo ob pričetku bloka laboratorijskih vaj in zastavljene cilje rešijo najkasneje v štirinajstih dneh od datuma objave nalog, če z vajo ni predpisano drugače. Naloge rešujejo samostojno, s pomočjo (sodijakov, nadzornih učiteljev). Zahtevnejše naloge, projektne in seminarke naloge se izvajajo v manjših skupinah, kjer pa je vloga članov skupin vnaprej opredeljena.
 
Dijaki za vsako izvedbo vaje, projektno ali seminaske nalogo, izdelajo in na predpisan način oddajo lastno poročilo. Poročilo o izvedbi projektnih in seminaskih nalog je opredeljeno tudi v posebnem dokumentu.
 
Poročila o izvedbi vaj(e)


Za vsako izmed opravljenih vaj dijak izdela poročilo. Poročilo vsebuje naslovnico, vsebinski del in morebitne priloge. Naslovnica vsebuje ime vaje, ime, priimek in razred dijaka. Vsebinski del je razdeljen na dva dela; prvi del vsebuje seznam nalog z njihovimi besedili, drugi del rešitve zastavljenih nalog, opremljene z ustreznimi komentarji in argumentacijo uporabljene rešitve (dovoljena je tudi sekvenca besedilo naloge, rešitev naloge). Zadnji del poročila vsebuje seznam prilog (izvorna koda, diagrami, slike,....); seznam datotek, ki jih ob oddaji priložite poročilu.
 
Oddaja poročil


Posebnosti ocenjevanja vaj

Odstopanja

Predvsem zaradi različnega predznanja dijakov in pa različnih zmožnosti dojemanja in implementacije znanja je pri ocenjevanju možno odstopanje od prej opisanih kriterijev. Dijak lahko pridobi oceno oz. oceno ali del ocene izboljša tudi z izvedbo vnaprej dogovorjenaga projekta, ki pa mora biti tak, da pokriva večino tem, predpisanih s programom predmeta. Projekt mora biti dogovorjen vnaprej (prva tretjina ocenjevalnega obdobja, začetek bloka določene snovi, ...)   z učiteljem predmeta.