Opis

Uvodni tečaj v programiranje z Javanskim programskim jezikom.

Tečaj se izvaja v rednem programu tretjega letnika strokovne gimnazije pri obveznem izbirnem predmetu Računalništvo istoimenske usmeritve. Okvir kurikula tečaja, cilji in vsebine tečaja so predpisane z programom, ki ga ustanova v okviru predpisanega obsega izvajanja programa udejanja. Izvedba tečaja omogoča pridobiti zadostno količino znanj potrebnih za uspešno opravljen maturitetni izpit iz enako-poimenovanega predmeta.

Splošni cilji predmeta
    
      Operativni cilji predmeta so razvidni iz obravnavanih tematik.
Teme in tematski sklopi

Sklopi

 
 

Podrobnejša razdelitev

 

Teme prvega ocenjevalnega obdobja:

Teme drugega ocenevalnega obdobja:

Opomba : razdelitev po ocenjevalnih obdobjih je okvirna; glede na razmere je dopusten premik poglavja snovi med ocenjevalnimi obdobji.

Učna gradiva in viri

Učbeniki in učna sredstva, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, so zbrani v Katalogu učbenikov za srednjo šolo in objavljeni na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo www.zrss.si.

Poleg navedenih bomo uporabljali dokumentacijo, ki bo nastajala kot izvajanje tega tečaja v repozitorijih tega tečaja( dokumenti, forumi, wiki, ...), v pomoč naj vam bodo tudi viri, ki so navedeni v orodju povezav tega tečaja.

Evalvacija

Računalništvo 3

Ocenjuje se s številskimi ocenami od 1 do 5.
Ocena je sestavljena iz morebitnih ustnih ocen (individualno preverjanje) in ocen skupinskih preverjanj znanja. Preverjanj je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi več. Vse pridobljene ocene so enakovredne.
Datum za skupinsko preverjanje znanj se določi na začetku ocenjevalnega obdobja, lahko tudi v dogovoru z dijaki. Individualno ali skupinsko preverjanje znanja iz predmeta Računalništvo se lahko vrši tudi v terminih, ki so namenjeni izvedbi vaj pri predmetu.
Splošen kriterij za pridobitev pozitivne ocene je količina znanja, ki ustreza polovici zahtevanega. Preostale pozitivne ocene se porazdeli v enakomernih intervalih.

Zaradi specifike snovi je težišče načinov preverjanja na pisnem/skupinskem preverjanju. V šolskem letu so tako določeni najmanj 3 in največ 4 termini za taka preverjanja.

 

 

Popravljanje (in izboljševanje) ocen

so opredeljena s šolskim pravilnikom; za prvo ocenjevalno obdobje v prvih 14 dneh drugega ocenjevalnega obdobje, za drugo, pred njegovih zaključkom. Popravljanje se vrši v pisni obliki.

se vrši po vnaprejšnem dogovoru z učiteljem

Dijakom so na voljo praktični vsi termini vaj. Dijak se mora za popravljanje ocene najaviti vsaj 7 dni vnaprej. Popravljanje se dijaku odobri v želenem terminu v primeru, da termin še ni zaseden, največ 1-krat mesečno. Priporočljivo je, da dijaki ocen ne bi popravljali v zadnjem tednu pred koncem ocenjevalnega obdobja. Dijak pri popravljanju ocene iz vaj izkazuje svoje znanje tudi s poročili o opravljenih vajah.