Splošni cilji predmeta
    
      Operativni cilji predmeta so razvidni iz obravnavanih tematik.
Teme in tematski sklopi

Sklopi

 
 

Podrobnejša razdelitev

 

Teme prvega ocenjevalnega obdobja:

Teme drugega ocenevalnega obdobja:

Opomba : razdelitev po ocenjevalnih obdobjih je okvirna; glede na razmere je dopusten premik poglavja snovi med ocenjevalnimi obdobji.

Učna gradiva in viri

Učbeniki in učna sredstva, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, so zbrani v Katalogu učbenikov za srednjo šolo in objavljeni na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo www.zrss.si.

Poleg navedenih bomo uporabljali dokumentacijo, ki bo nastajala kot izvajanje tega tečaja v repozitorijih tega tečaja( dokumenti, forumi, wiki, ...), v pomoč naj vam bodo tudi viri, ki so navedeni v orodju povezav tega tečaja.

Evalvacija

Računalništvo 3

Ocenjuje se s številskimi ocenami od 1 do 5.
Ocena je sestavljena iz ustnih ocen (individualno preverjanje) in ocen skupinskih preverjanj znanja. Preverjanj je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi več. Vse pridobljene ocene so enakovredne.
Datum za skupinsko preverjanje znanj se določi na začetku ocenjevalnega obdobja, lahko tudi v dogovoru z dijaki. Individualno ali skupinsko preverjanje znanja iz predmeta Računalništvo se lahko vrši tudi v terminih, ki so namenjeni izvedbi laboratorijskih vaj.
Splošen kriterij za pridobitev pozitivne ocene je količina znanja, ki ustreza polovici zahtevanega. Preostale pozitivne ocene se porazdeli v enakomernih intervalih

 

Laboratorijske vaje

Ocenjuje se s številskimi ocenami od 1 do 5.

Ocena je pridobljena z oddajo in zagovorom poročil opravljenih vaj; pri sestavi ocene se upošteva:

 

Potreben pogoj za pozitivno oceno so oddana VSA poročila laboratorijskih vaj. Izjema od tega pravila so zgolj primeri individualnega dogovora z nadzornim učiteljem o pridobivanju ocene.

 

Popravljanje (in izboljševanje) ocen

se vrši po vnaprejšnem dogovoru z učiteljem

Dijakom so na voljo praktični vsi termini laboratorijskih vaj. Dijak se mora za popravljanje ocene najaviti vsaj 7 dni vnaprej. Popravljanje se dijaku odobri v želenem terminu v primeru, da termin še ni zaseden, največ 1-krat mesečno. Priporočljivo je, da dijaki ocen ne bi popravljali v zadnjem tednu pred koncem ocenjevalnega obdobja. Dijak pri popravljanju ocene izkazuje svoje znanje tudi s poročili o opravljenih vajah.

 

 

Laboratorijske vaje pri predmetu

Izvajanje laboratorijskih vaj

Dijaki besedilo vaje samostojno prevzamejo ob pričetku bloka laboratorijskih vaj in zastavljene cilje rešijo najkasneje v štirinajstih dneh od datuma objave nalog. Naloge rešujejo samostojno, s pomočjo (sodijakov, nadzornih učiteljev). Zahtevnejše naloge, projektne in seminarke naloge se izvajajo v manjših skupinah, kjer pa je vloga članov skupin vnaprej opredeljena.
 
Dijaki za vsako izmed vaj, projektne ali seminaske naloge izdelajo poročilo. Poročilo o izvedbi projektnih in seminaskih nalog je opredeljeno tudi v posebnem dokumentu.
 

Poročila o izvedbi vaj(e)

Za vsako izmed opravljenih vajo dijak izdela poročilo. Poročilo vsebuje naslovnico, vsebinski del in morebitne priloge. Naslovnica vsebuje ime vaje, ime, priimek in razred dijaka. Vsebinski del je razdeljen na dva dela; prvi del vsebuje seznam nalog z njihovim besedilom, drugi del rešitve zastavljenih nalog, opremljene z ustreznimi komentarji in argumentacijo uporabljene rešitve (dovoljena je tudi sekvenca besedilo naloge, rešitev naloge). Zadnji del poročila vsebuje seznam prilog (izvorna koda, diagrami, slike,....); seznam datotek, ki jih ob oddaji priložite poročilu.
 

Oddaja poročil 

Posebnosti ocenjevanja vaj

Odstopanja

Predvsem zaradi različnega predznanja dijakov in pa različnih zmožnosti dojemanja in implemtacije znanja je pri ocenjevanju možno odstopanje od prej opisanih kriterijev. Dijak lahko pridobi oceno oz. oceno ali del ocene izboljša tudi z izvedbo vnaprej dogovorjenaga projekta, ki pa mora biti tak, da pokriva večino tem, predpisanih s programom predmeta. Projekt mora biti dogovorjen vnaprej (prva tretjina ocenjvalnega obdobja, začetek bloka določene snovi, ...)

Izredni načini poučevanja in preverjanja - Situacija C-19 v š.l.2020-21

* kadar fizične prisotnosti ne moremo kontrolirati, tako se ne da določiti praga 80% prisotnosti :

namesto prisotnosti uvajam merjenje aktivnosti, ki se določa na frekvenci obiskov področja tečaja predmeta. Smatram, da je dejak aktiven v primeru, da je tečaj obiskal v dveh različnih dneh posameznega tedna, kot je zapisano tudi na uvodni strani tečaja; dva obiska, minimalno: 1. predgled repozitorijev in prevzem morebitnega novega gradiva 2. izvedba spretnega preverjanja v obliki interaktivnega testa s tremi vprašanji

Sestava ocen/e/jevanja:

 

* bonus je v domeni podeljujočega