Laboratorijske vaje (pri predmetu RSO 04)

Izvajanje laboratorijskih vaj

Dijaki besedilo vaje samostojno prevzamejo ob pričetku bloka laboratorijskih vaj in zastavljene cilje rešijo najkasneje v štirinajstih dneh od datuma objave nalog. Naloge rešujejo samostojno, s pomočjo (sodijakov, nadzornih učiteljev). Zahtevnejše naloge, projektne in seminarke naloge se izvajajo v manjših skupinah, kjer pa je vloga članov skupin vnaprej opredeljena.
 
Dijaki za vsako izmed vaj, projektne ali seminaske naloge izdelajo poročilo. Poročilo o izvedbi projektnih in seminaskih nalog je opredeljeno tudi v posebnem dokumentu.
 

Poročila o izvedbi vaj(e)

Za vsako izmed opravljenih vajo dijak izdela poročilo. Poročilo vsebuje naslovnico, vsebinski del in morebitne priloge. Naslovnica vsebuje ime vaje, ime, priimek in razred dijaka. Vsebinski del je razdeljen na dva dela; prvi del vsebuje seznam nalog z njihovim besedilom, drugi del rešitve zastavljenih nalog, opremljene z ustreznimi komentarji in argumentacijo uporabljene rešitve (dovoljena je tudi sekvenca besedilo naloge, rešitev naloge). Zadnji del poročila vsebuje seznam prilog (izvorna koda, diagrami, slike,....); seznam datotek, ki jih ob oddaji priložite poročilu.
 

Oddaja poročil 

Če v samem besedilu dokumenta z opisom vaje ni drugače opredeljeno, je skrajni rok za oddajo poročila 14 dni od datuma objave dokumenta z vajo. Poročilo oddate:

Ocena pri predmetu

Ocenjuje se s številskimi ocenami od 1 do 5.

Ocena je pridobljena z oddajo in zagovorom poročil opravljenih vaj; pri sestavi ocene se upošteva:

 

Potreben pogoj za pozitivno oceno so oddana vsa poročila laboratorijskih vaj. Izjema od tega pravila so zgolj primeri individualnega dogovora z nadzornim učiteljem o pridobivanju ocene (glej: "Odstopanja").

Posebnosti ocenjevanja vaj

Odstopanja

Predvsem zaradi različnega predznanja dijakov in pa različnih zmožnosti dojemanja in implemetacije znanja je pri ocenjevanju možno odstopanje od prej opisanih kriterijev. Dijak lahko pridobi oceno oz. oceno ali del ocene izboljša tudi z izvedbo vnaprej dogovorjenaga projekta, ki pa mora biti tak, da pokriva večino tem, predpisanih s programom predmeta. Projekt mora biti dogovorjen vnaprej (prvi mesec v vsakem ocenjevalnem obdobju, izjemoma začetek bloka določene snovi, ...)

Zaključevanje ocen - posebnosti

Laboratorijske vaje podpirajo 2 predmeta:

Ocene pri predmetu tako sestavljata 2 bloka ocen, prvega sestavljajo ocene prvega in drugega ocene drugega predhodno navedenega predmeta. Dijak mora za pozitivno oceno pri predmetu biti pozitivno ocenjen iz obeh blokov. Končno pozitivno oceno skupno sestavijo vsi udeleženi učitelji-izvajalci posameznih blokov vaj, pri čemer sta oba bloka ocen pri zaključeni oceni načeloma upoštevana enakovredno.