Opis in namen

Repozitoriji vsebuje specifikacijo nalog, izmed katerih si dijaki izberejo naslov/temo/nalogo za seminarsko/projektno nalogo. Opisi nalog za podani, kot jih lahko pričakujete od naročnika. Realizirana naloga in njen zagovor pred avditorijem sta osnova za oceno pri predmetu v (načeloma) zadnjem ocenjevalnem obdobju predmeta v letniku.

Projekt(na naloga) se tipično ne izvaja individualno, temveč v manjših skupinah (zaželeno 3, izjemoma 2 člana razvojnega tima). Tim ima za izvedbo na voljo cca 2 meseca.

Zaželeno je, da razvoj poteka v fazah, v katerih si člani tima porazdelijo delo; vodja tima je odgovoren za realizacijo.

Rezultat projekta je delujoč izdelek, projektna dokumentacija, dokument za predstavitev projekta.

Projektna dokumentacija vsebuje (minimum) : a) izvorna koda+demo podatki, b) navodilo za namestitev in hiter začetek uporabe (quick start) /dokument/, c) /dokument/seznam virov, seznam uporabljene programske opreme(knjižnic, programov, gonilnikov, ...), opisa stanja razvoja pri oddaji(kaj je bilo implentirano in kaj ne), avtorje, ocena aktivnosti oz. doprinosa članov tima, kazalo vsebine, opis reševanega problema

 

razvoj projekta mora biti ves čas na voljo nadzornemu organu, ki ima možnost ocenjevanja aktivnosti. Tipično se pregled aktivnosti izvrši v tretjem in šestem tednu izvajanja projekta. V primeru, da v šestem tednu oceni, da projekt ne napreduje, lahko projekt oceni z negativno oceno.

 

 

Izbira naloge/teme

dijaki projektnega tima izberejo naslov in se vpišejo v za-to namenjen repozitorij. Pri tem upoštevajo omejitev, da lahko en naslov izbereta največ 2 tima ene učne skupine(skupine so definirane v področju skupin tečaja krovnega predmeta; npr NSA). Izbor se vrši po principu "kdor prej pride, prej melje". Če učitelj ugotovi kršitve pravil izbora, ima pravico, da timu, ki pravila krši, dodeli nalogo po svojem izboru.

Licenciranje projekta

celoten projekt mora biti 'licenciran' z enim od načinov za licenciranje odprtokodne programske opreme.

Želeni cilji
Način končne oddaje projekta in evalvacija

rezultat projekta oddate v obliki svežnja/paketa v naveden repozitorij

neaktivnost/neoddan projekt se oceni z negativno oceno. V tem primeru člani skupine znanje dokazujejo z zagovorom znanja (kombinacijo pisnega preverjanja-priprave na zagovor in zagovora).

Ideje

I.

Obiskovalci šole so pogosto zmedeni, ko obiščejo stavbo in iščejo določen prostor. Rabili bi sistem, ki bi obiskovalca vodil od trenutne pozicije, do želenega prostora. Vodenje je lahko dejansko, z navodili, vizualno, ... Ena od idej: pot se odvije v modelu sestavljenem iz več ploskev; vsak ploskev predstavlja ravninsko sliko(predstavitev) etaže s porazdelitvijo prostorov. Pot se od izhodišča do cilja animira. Izhodišče predstavitve bi bil lahko brkalnik ali kiosk v prostoru.

 

II.